Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H Iπποδρομίες Α.Ε., ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, αναλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Μάθετε περισσότερα εδώ.